Pheno 1,2 Lys v2

Pheno 1,2 Lys v2

8 testten 12 mikroplaka, MagneLys 40 mL

 

Ref. No: 79972

KATALOG